ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

část: 33. ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Č.j.:

10/2007

Vypracoval:

Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Schválil:

Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne

30. 8. 2007

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. 9. 2007

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. 9. 2007

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

1. Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy.

2. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11.00 do 14,00 hod.

3. Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy (právnické osoby vykonávající činnost školní jídelny). Rozvrh dozorů je vyvěšen ve sborovně a na chodbě školy.

4. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků. Dozírající pracovníci

a) sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla (teplota, chuť, vzhled, množství soli a koření,…), v případě pochybností upozorní na problém vedení školy.

b) sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy upozorní vedení školy, které s vedoucí stravovacího zařízení projedná nápravu,

c) sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího zařízení – pracovní pláště a jejich čistota, pokrývky hlavy, rukavice, apod.,

d) zamezují vstupu rodičů žáků do jídelny. Výdej jídel do jídlonosičů pro nemocné žáky probíhá v ZŠ době od 11.00 do 11.20 hod

e) sledují dodržování jídelníčku,

f) sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců,

g) regulují osvětlení a větrání,

h) sledují odevzdávání nádobí strávníky. Roztřídění nádobí, seškrabávání zbytků jídel apod. provádí personál stravovacího zařízení,

j) poslední dozor po skončení provozu zavírá okna, vypíná osvětlení školní jídelny.

5. Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně školnice, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem.

6. Úklid po skončení provozní doby zajišťuje škola.

7. Ředitel školy vydává soubor pokynů pro žáky a rodiče – způsob přihlašování a odhlašování ke stravování, výdej jídla, výdej jídla při onemocnění žáků, způsob placení. Pokyny jsou součástí školního řádu vyvěšeného na chodbě školy.

8. Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně, na období nejméně 1 týden předem.

9. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.

10. Dozírající i stravující se pedagogové věnují pozornost dodržování základních hygienických pravidel personálem stravovacího zařízení, zejména

a) zda se u nich neprojevují příznaky onemocnění,

b) zda chrání suroviny, polotovary a jiné poživatiny před stykem s hmyzem, zvířaty a ptáky nebo s nepovolanými osobami, skladují je a zacházejí s nimi tak, aby nedošlo k narušení jejich zdravotní nezávadnosti,

c) průběžně odstraňují odpadky hygienicky nezávadným způsobem,

d) udržují v čistotě své pracoviště, užívaná pracovní nářadí, ochranný oděv a obuv ,

e) pečují o tělesnou čistotu, mytí rukou, zejména vždy po použití WC a po manipulaci s odpadky a vždy při přechodu z nečisté práce na čistou, zásadně před započetím vlastní práce. Nehty na rukou musí být krátce přistřižené, čisté, vlasy upravené a kryté,

f) nosí předepsaný pracovní oděv (plášť, zástěru, rukavice,…) při práci, vyměňují jej při hrubším znečištění a odkládat jej i při krátkodobém opuštění pracoviště, hlavně před použitím záchodu a při přechodu z nečisté na čistou část provozu a také naopak,

g) používají čistý kapesník při ošetření nosu a úst, při kýchání a kašli dbát na to, aby kapénky slin a hlenu se nedostaly na poživatiny,

h) případné pochybnosti konzultuje ředitel školy s vedoucí stravovacího zařízení a orgány ochrany veřejného zdraví (hygienické stanice).

 

Závěrečná ustanovení

 

Směrnice nabývá platnosti dnem: 1. 9. 2007.
Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2007.

 

V Rozstání den 1. 9. 2007

 

Mgr. Miloslava Vystavělová
ředitelka školy