Zápis žáků do Mateřské školy Rozstání k plnění předškolní docházky v Základní škole a mateřské škole Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace proběhne v úterý 2. května 2017 od 12 do 16 hodin v ředitelně školy. 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělání v mateřské škole

 

            Ředitelka Základní školy a mateřské školy Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace stanovila následující kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

 

      1.      Dosažení věku dítěte nejméně 4 let v období do 1. 9. 2017a děti s odkladem školní docházky

            (Podle § 34 odst. 3 školského zákona – znění účinné od 1. 9. 2017)  

 

      2.   Zdravotní způsobilost - absolvování stanovených očkování – u dětí mladších 5 let - doloženo potvrzením lékaře

           (Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

      souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ) 

 

3.      Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

            (Podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

      vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 

4.      Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z doplňujících kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším počtem bodů dosažených hodnocením podle těchto doplňujících kritérií. 

 

Kritérium

Bodové ohodnocení

Bydliště nebo prokazatelný

pobyt dítěte ke dni zápisu

v obci, kde sídlí mateřská škola

6

mimo obec, kde sídlí mateřská škola

2

Věk dítěte k 1. 9. 2017

3 roky věku

10

2 roky věku

5

Individuální situace dítěte

Mateřskou nebo základní školu navštěvuje sourozenec dítěte. Sourozenec je žákem školy k 1. 9. 2017

 

1

Dítě se hlásí k celodenní docházce od 1. 9. 2017

 

3

Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami ke dni zápisu

 

3

 

           5.      V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) rozhodne dřívější datum narození dítěte.                                                                    

 

                                                                                                                                                                            Mgr . Miloslava Vystavělová, řed.školy